Seznam technických fakult doporučených pro absolventy ročních kurzů pro cizince a české studenty

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

 • Fakulta dopravní
 • Fakulta elektrotechnická
 • Fakulta informačních technologií
 • Fakulta stavební
 • Fakulta strojní

Vysoké učení technické v Brně (VUT)

 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 • Fakulta informačních technologií
 • Fakulta stavební
 • Fakulta strojního inženýrství

Technická univerzita v Liberci (TUL)

 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • Fakulta strojní
 • Fakulta textilní

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)

 • Fakulta aplikované informatiky
 • Fakulta logistiky a krizového řízení
 • Fakulta technologická

Univerzita Hradec Králové (UHK)

 • Fakulta informatiky a managmentu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

(UJEP)

 • Fakulta strojního inženýrství

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

 • Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB)

 • Fakulta bezpečnostního inženýrství
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Fakulta materiálově-technologická
 • Fakulta stavební
 • Fakulta strojní
 • Hornicko-geologická fakulta

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)

 • Fakulta aplikovaných věd
 • Fakulta elektrotechnická
 • Fakulta strojní

Univerzita Pardubice (UPCE)

 • Dopravní fakulta Jana Pernera
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky

Masarykova univerzita v Brně (MUNI)

 • Fakulta informatiky

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE)

 • Strojírenství (bakalářský a magisterský)
 • Technologie a řízení dopravy (bakalářský)
 • Pozemní stavby (bakalářský a magisterský)
 • Logistika (magisterský)

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)

 • Aplikovaná informatika (bakalářské)
 • Aplikované strojírenství (bakalářské)
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi